Stadgar

STADGAR FÖR HELSAM
Helsingborg
Organisations nr: 802513-5610
Bildad 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1. Ändamål
Helsams ändamål är att tillhandahålla organisationsutveckling, dialog och opinionsbildning
för idéburna organisationer som arbetar med social verksamhet samt andra
samverkansorganisationer inom Helsingborgs Stad.
Helsam är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

§2. Sammansättning
Föreningen består av de organisationer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§4. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller, om styrelsen så beslutar,
av ytterligare en styrelseledamot eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§6. Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§8. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall beslut fattas om disposition av organisationens egendom, tillgångar och eget kapital. Dessa får inte fördelas bland medlemsföreningar eller fysisk person.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§9. Medlemskap
Förening är öppen för alla idéburna organisationer med social verksamhet inom Helsingborgs stad. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Ansökan om medlemskap ställs skriftligt, undertecknad av organisationens firmatecknare till Helsams styrelse, som snarast fattar beslut i frågan och meddelar sökanden. Föreningens stadgar skall bifogas ansökan. Vid avslag ska motiveringen lämnas av Helsam. När medlemsavgiften är erlagd, är organisationen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§10. Utträde
Medlemsorganisation som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§11. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning föregås av dialog med berörd medlemsorganisation.

STYRELSEN
§12. Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst 3 och maximalt 7 övriga ledamöter. Den består också av minst 1 och maximalt 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vid behov övriga poster. Styrelsen får utse person som adjungerande ledamot. Adjungerande ledamot har ej rösträtt. Det är önskvärt att styrelsen har så stor bredd som möjligt inom området social verksamhet och är därför önskvärt att representation av huvudmålgrupperna “Barn och unga”, “Hemlöshet”, “Vuxen – psyk” samt “Övriga” finns i
styrelsen.

§13. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:
a. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
b. verkställa av årsmötet fattade beslut
c. planera, leda, förvalta och fördela arbetet inom föreningen
d. ansvara för och förvalta föreningens medel
e. ta fram budget och verksamhetsplan för föreningen, samt framställa dessa för årsmötet
f. tillställa revisorerna räkenskaper mm
g. förbereda årsmöte, samt kalla till denna
h. fullgöra övriga i stadgarna angivna uppgifter

§14. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller kassör, samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs enkel majoritet av representanter från medlemsorganisationerna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska genomföra minst tre protokollförda styrelsemöten per år och jämnt fördelade.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och vald närvarande ledamot.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
§15. Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall skickas skriftligen till medlemsorganisationer senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§16. Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§17. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt på mötet. Varje medlemsförening har en röst. Ombud för medlemsorganisation är firmatecknare eller innehar fullmakt att representera sin organisation. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§18. Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande påmötet.

§19. Beslut och omröstning
Omröstningen sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning ska äga rum. Beslut fattas där dessa stadgar ej bestämmer med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.

§20. Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är representanter för medlemsföreningarna. En medlemsförening kan endast ha en representant i styrelsen. Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§21. Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 eller 2 år.
b. Antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 eller 2 år.
c. 1 revisor och 1 revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d. Minst 1 och maximalt 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka
en skall utses till sammankallande.
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

§22. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst 10% del av föreningens röstberättigade medlemmar begär
det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

VALBEREDNINGEN
§23. Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av minst 1 och maximalt 3 ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall till årsmötet lämna förslag till:
a. Ordförande i föreningen
b. Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
c. Revisor samt revisors suppleant

REVISORER
§24. Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem de har att granska.